Akce Bosch Finish

Pro perfektně čisté a suché nádobí

Kupte si od 1.4. do 15.5. 2018 myčku Bosch a získejte jako dárek Finish čistič myčky a tablety Finish Quantum Max na 6 měsíců*

Akce je ukončena z důvodu vyčerpání bonusů!

*V případě použití tablet alespoň 4x týdně

Statut a pravidla marketingové akce „Bosch Finish“

  

Česká republika

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce „Bosch Finish“ (dále jen „akce“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. Pořadatel a organizátor akce

Pořadatelem akce je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČ: 251 26 954, se sídlem Radlická 350/107c, Radlice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Innovate, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, IČ: 26705745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání akce

Akce probíhá v termínu od 1. dubna 2018 00:00:01 hod do 15. května 2018 23:59:59 hod (dále jen „doba konání akce“) výhradně v autorizovaných prodejnách domácích spotřebičů Bosch se sídlem v České republice, resp. v autorizovaných e-shopech spotřebičů Bosch, jejichž provozovatelé mají sídlo na území České republiky, a jejichž seznam je možné naleznout na www.bosch-home.cz (dále jen „místo konání akce“).

3. Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“ nebo „účastník akce“).

Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele akce, jakož i osoby jim blízké dle příslušných právních předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Nepředané výhry propadají ve prospěch pořadatele k dalším marketingovým či charitativním účelům.

4. Princip a podmínky akce

Účastník se zapojí do akce tak, že si v době konání akce:

1) Zakoupí akční výrobek – domácí spotřebič myčku nádobí značky Bosch (dále jen „akční výrobek“), a to v kterémkoliv kamenném obchodě, který je autorizovanou prodejnou spotřebičů Bosch se sídlem na území České republiky nebo prostřednictvím autorizovaného internetového obchodu spotřebičů Bosch, provozovaného osobou se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, přičemž za tento nákup akčního výrobku (dále jen „akční nákup“) obdrží účastník od příslušného prodejce účtenku / fakturu (daňový doklad), s nímž se může zaregistrovat do této akce (dál jen „akční účtenka“). Za akční výrobek se považuje výhradně nový výrobek; z akce jsou tak vyloučeny bazarové a servisované výrobky či výrobky jakkoliv používané.

a

2) v době konání akce navštíví webové stránky umístěné na URL adrese www.boschfinish.cz (dále jen „akční web“), kde prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) provede on-line registraci tak, že:

a) Vyplní své kontaktní údaje:
- jméno, příjmení,
- doručovací adresa,
- kontaktní telefon,
- kontaktní e-mail, a
- model akčního výrobku,
- datum nákupu,
- IČ prodejce.

b) Udělí prostřednictvím zaškrtávacích políček souhlas s pravidly této akce a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel.

c) Nahraje datový soubor s naskenovanou akční účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení akčního nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 5 MB).

a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle organizátorovi akce prostřednictvím tlačítka „odeslat“ (dále jen „on-line registrace“).

3) Ponechá si svou účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro případné ověření nároku na výhru.

4) Za úplně vyplněný akční formulář se považuje pouze takový akční formulář, do kterého účastník vyplnil všechny výše uvedené údaje úplně a pravdivě.

5) Účastníci se mohou účastnit akce opakovaně vždy se zakoupením dalšího akčního výrobku a provedením nové on-line registrace. Výjimkou je situace, kdy jedna akční účtenka dokumentuje koupi více kusů akčního výrobku. Pak účastník může nahrát do registračního formuláře tutéž účtenku i opakovaně, a to tolikrát, kolik koupených akčních výrobků účtenka dokumentuje.

6) V akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou akční účtenku (nelze uznat ručně vystavenou akční účtenku, ze zaslaného dokladu o koupi akčního výrobku, resp. z účtenky musí být patrno, v jaký den, v jakou hodinu a na jakém místě účastník zakoupil akční výrobek, resp. jaký typ akčního výrobku byl předmětem této koupě).

7) Do akce nebudou zařazeny registrační formuláře doručené pořadateli mimo dobu trvání akce či jinak nesplňující stanovené podmínky. Do akce nebudou zejména zařazeny registrační formuláře vyplněné mimo dobu konání akce či registrační formuláře neobsahující veškeré údaje podle těchto pravidel. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných registračních formulářů.

8) Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku na účast v akci či na výhru od takového účastníka originál účtenky, případně i další nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku účastníka) a dále také předložení akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy model akčního výrobku, dle tohoto článku odst. 2). Pokud účastník nepředloží na vyzvání organizátorovi účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady či odpovídající akční výrobek, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch organizátora akce, který je oprávněn ji udělit jinému účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

9) Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy, zaniká nárok na výhru.

5. Výhry v akci, výherci

V akci se hraje o tyto výhry:

• 650 x 1 Balíček prostředků do myčky nádobí zn. Finish obsahující 1 ks balení Finish Rinse Aid 250 ml a 2 ks – balení tablet do myčky Finish Quantum Max (60 tablet).

Výhercem se stává prvních 650 soutěžících, kteří v době konání akce splnili výše uvedené podmínky a provedli on-line registraci svého akčního výrobku řádným a úplným způsobem, a v době konání akce tuto on-line registraci doručili organizátorovi akce, jako 1 – 650 v pořadí, ze všech soutěžních registrací doručených do soutěže v době konání akce (rozhodujícím kritériem je tedy datum a čas uskutečnění on-line registrace akčního nákupu).

• Každý výherce získá 1 ks výše uvedené výhry, tedy balíček prostředků do myčky nádobí.

V případě pochybností se za řádnou on-line registraci považuje pouze on-line registrace obsahující všechny požadované údaje, vyplněná řádně a úplně, včetně příslušné akční účtenky splňující a prokazující splnění pravidel této akce a doručená organizátorovi akce v době jejího konání (rozhodující tedy není čas odeslání on-line registrace, ale časový okamžik jejího doručení organizátorovi akce). S tím, že určujícím časem je čas evidovaný organizátorem akce nikoliv čas prezentovaný soutěžícím.

6. Kontaktování výherce a doručení výher

Výherci budou o své výhře informováni dopisem zaslaným obratem po vyhodnocení akce na adresu, kterou uvedli v registračním formuláři.

Výhra bude výhercům této výhry zaslána poštou na adresu, kterou uvedli v registračním formuláři, a to nejpozději do 30 dnů od vyhodnocení výsledků akce, přičemž budou zasílány pouze na adresy na území České republiky.

Pořadatel akce neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit na uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

Zpracování osobních údajů pro účely akce:

Odesláním registračního formuláře bere soutěžící na vědomí, že pro účely vedení této marketingové akce je nutné zpracování osobních údajů dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel.

Právním základem zpracování je účast v akci potvrzená projevením souhlasu s pravidly a vstupem do akce prostřednictvím registrace. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Správcem osobních údajů je pořadatel akce.

Účelem zpracování je zajištění organizace, vedení a vyhodnocení marketingové akce, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

- uložení osobních údajů při registraci do akce;
- zasílání informativních e-mailů týkajících se organizace a vedení akce a dalších informativních e-mailů pro soutěžící;
- zpracování osobních údajů pro účely jejich zveřejnění dle pravidel akce;
- zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení akce dle pravidel;
- osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek akce soutěžícím, informace o výhře, jejím předání a další související komunikace.

Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu trvání akce a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek akce a pro případ potřeby volby náhradního výherce.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly akce ze strany orgánu dozoru a pro případ potřeby doložení, že pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly akce nejdéle po dobu pěti let od skončení akce.

Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje soutěžících v rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, soutěžní vstup a údaje související s účastí v akci.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem je mimo jiné organizátor akce.

Poučení o právech:

Subjekt (soutěžící) má práva dle příslušných právních předpisů, tedy do 24. 5. 2018 má práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů, resp. od 25. 5. 2018 bude mít subjekt práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

Soutěžící, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: infolinka@boschhome.cz.

Soutěžící může uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je v České republice ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení akce.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu:

V případě, že k tomu soutěžící udělí souhlas (zaškrtnutím příslušného políčka), souhlasí rovněž se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel „Podmínky zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu“. V příloze těchto pravidel soutěžící nalezne podrobné informace o účelu zpracování osobních údajů, poučení o právech, včetně práva na námitky proti přímému marketingu a dále informace o příjemcích a orgánu dozoru včetně možnosti podat stížnost.

8. Další ustanovení

a) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.

b) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné reklamovat. Výhry není možné jinak alternativně plnit.

c) Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.

d) Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

e) Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v akci. Výhry nezískají účastníci, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher.

f) Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.

g) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly účastníkům způsobeny v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním výher z akce. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění.

h) Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly akce.

i) Vymáhání účasti v akci či výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a přiměřeným způsobem zveřejněno. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním akčních výrobků.

j) Výhry, které nebylo možné v akci rozdělit či přidělit, nebo se nepodařilo je jinak výherci doručit, propadají ve prospěch pořadatele akce k dalším marketingovým či charitativním účelům.

k) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

l) Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

m) V případě rozporu znění tohoto statutu a zkrácených pravidel má přednost znění těchto úplných pravidel akce.

n) Úplná a závazná pravidla akce jsou dostupná na internetových stránkách www.boschfinish.cz

o) V případě jakýchkoliv dotazů se účastník může obrátit na Help linku: +420 725 377 703 (po-pá od 12 do 15 hod.) nebo elektronicky na infolinka@boschhome.cz.


          

Příloha č. 1 pravidel spotřebitelské soutěže „Bosch Finish“

Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu

„Bosch Finish“

Soutěžící zaškrtnutím příslušného pole dobrovolně a informovaně souhlasil, že jeho osobní údaje mohou být zpracované také za účelem přímého marketingu dle tohoto souhlasu, a to pořadatelem akce resp. společností BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČ: 251 26 954, se sídlem Radlická 350/107c, Radlice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 (dále jen „Bosch“) a společností Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 13000, stát Česká republika, IČ: 41695518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4951 (dále jen „Finish“), jakožto samostatným správcům. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a může být ze strany soutěžícího kdykoliv odvoláno.

Právním základem zpracování je souhlas projevený zaškrtnutím příslušného pole, kterým soutěžící rovněž odsouhlasuje tyto podmínky zpracování. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Účelem zpracování je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

- zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou výrobků a služeb správce a třetích osob, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;
- zasílání neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace;
- provádění průzkumu a vyhodnocení trhu;
- zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing;
- provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu.

Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu trvání účelu, tedy po dobu neurčitou, ne však déle, než bude souhlas odvolán.

Obchodní sdělení elektronickými prostředky budou zasílána, dokud nedojde ze strany subjektu k odmítnutí příjmu dalších obchodních sdělení.

Pro shora uvedený účel budou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, údaj o výhře, soutěžní vstup a údaje subjektu související s účastí v soutěži a případnou výhrou.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel společnosti pověřené správcem a to způsobem obvyklým pro přímý marketing, marketingové společnosti, call centra, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci.

Poučení o právech:

Subjekt (soutěžící) má práva dle příslušných právních předpisů, tedy do 24. 5. 2018 má práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů, resp. od 25. 5. 2018 bude mít subjekt práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

Soutěžící, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: infolinka@boschhome.cz. Pokud nebude chtít dostávat nabídky obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, můžete jednoduchým způsobem odmítnout jejích zasílání prostřednictvím každé jednotlivé zprávy.

Soutěžící může uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je v České republice ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení akce.